Oudekamer

2 februari 2010

Het is vrijwel zeker dat mijn voorouders uit de Oudecamer familie komen die in Heinkenszand woonde, zoals op de Houtekamer / Oudecamer pagina is aangeven. We kunnen verder terug op basis van de RAZE archieven en de Genealogische aantekeningen van Heinskenszand. De verste voorouder uit de RAZE achieven is Cornelis Janse Oudekamer, geboren ca 1550. Het blijkt dat voor bijna alle RAZE verwijzingen op deze pagina de originele documenten nog bestaan. Ze zijn in te zien in het gemeentehuis van de gemeente Borsele te Heinkenszand.

Hieronder mijn reconstructie. We zoeken dus naar de ouders van Gilles Aenthonisse Oudecamer / Oudekamer. Gilles is rond waarschijnlijk rond 1660-1665 geboren.

Anthonie Huybregt Oudekamer, ca 1630

legaat Gillis Anthoniss 1676

Volgens de Genealogische Aantekening van Heinskenszand heeft Gilles Ant een legaat ontvangen van Maeyken Huybr Oudecamer. 26-10-1676 Maeijken Huijbr vader Ant Huijbr Oudecamer legaat Gillis Anton geseijt Kapiteijn. Omdat ik vermoedde dat Maeyken zijn zus was ben ik op zoek gegaan naar deze akte. En het originele RAZE document bestaat inderdaad nog! Als je op het plaatje klikt opent het in een PDF window. Medeonderzoekers hebben het voor me getranscribeerd. Er staat in dat Maeijken inderdaad de broer is van Gilles Antonisse, en de dochter van Anthonie Huybregt. Het vermoeden klopt dus. Testament Anthonie Huybregt 1688

Volgens de Gen Aant. bevat RAZE 2829 ook het testament van Anthonie Huybregt en Neelken (regel 222) 02-05-1688 Ant Huijbr Oudecamer x Neelken ......; blijkbaar was hier de tweede naam van Neelken hier niet leesbaar. Deze akte denk ik nu ook te hebben (zie de scan), maar ik weet niet zeker of inderdaad het goede testament is. Ik weet ook nog niet of Neelken de moeder is van Maeyken en Gillis.

In de Gen aantekeningen vinden we deze gegevens samengevat als:

Ant Huybr Oudekamer X Neelken dr Mayken, legaat aan Gilles Ant geseyt Kapiteyn

Huibregt Cornelisse Oudekamer, ca 1580 - 1635

We zoeken nu dus de ouders van Anthonie Huybregt Oudekamer. Deze gegevens 1635 zijn bewaard gebleven in de RAZE 2840 van Heinkenszand uit 1635: 20.4.1635: Blazijnken Cornelis weduwe van Huijbrecht Cornelisse Oudecamer heeft aangenomen de voogdij van haar vier kinderen Anthonij, Marinis, Nelken, Cerschaens Huijbrechts. Cornelis Huijbrechtss Oudecamer heeft aangenomen de rechtevoogdij; Cornelis Cornelisse Meuse de toeziende voogdij. Anthonie Huybregt is dus rond 1635 wees geworden, als oudste van de 4 kinderen van Huijbrecht Cornelisse. Hij zal dan tenminste 5 jaar oud zijn geweest, dus Anthonie Huybregt is rond 1630 geboren.

Cornelis Huijbrechtss Oudecamer was de zoon van Huibregt Cornelisse Oudekamer met Linken Mathies (RAZE 2840): 8.5.1634, fol 1Ov: Huijbrecht Cornelisse Oudecamer heeft rekening gedaan van zijn twee kinderen geprocreerd bij Linken Mathies genaamd Cornelis en Linken Cornelis. Per slot van rekening ieder te kort gekomen f 24.6.4. Cornelis nog f 20. Rendant heeft Lunkens slot heeft voldaan.

Zijn weduwe Blazijnken Cornelis [Meuwse] is in 1637 hertrouwd met Aernout Joos. Ook dat huwelijk heeft niet lang mogen duren, in 1641 is Aernout Joos weer overleden volgen RAZE 2840: 25.4.1641, fol. 37v: Blasijnken Cornelis heeft rekening gedaan van haar vier kinderen van haar overleden man Huijbrecht Cornelisse Oudecamer; zij kwam tekort £ 47.9. Dezelfde weduwe heeft jegens Jacob Joosse als oom en naaste bloedverwant een generale uitkoop gehouden van de wezen van Arnouts Joosse genaamd Arnout Arnoutss, zodanig dat de weduwe zal houden alle goederen. Zij belooft aan de wees £ 116. Zij zal de wees houden voor de tijt van drie jaar tot mei 1644 voor £ 9 per jaar.
fol. 38: Als de wees komt te sterven zal de weduwe genieten het kwartier van het jaar, als de wees ziekelijk wordt wat meer kost dan 5 schellingen zal dit ten koste komen van de wees. Bij overlijden van de wees zal de weduwe de overpenningen betalen aan Jacob Joosse, de oom van de wees.

Er zijn ook overdrachts aktes bewaard gebleven, onder andere (RAZE 2797): fo.65] Comp. Cornelis Huijbrechtssen Oudecamer als rechtweedervoocht van de kinderen van Huijberecht Cornelissen Oudecamer (doorgestreept: met Cornelis Meusen present) lev.a. Blasijnken Cornelis wed. vanden voornomden Huijberecht Cornelissen onder anderen ½ huijs, hooffstede ende boomgaert ont Oosterlant op ontrent 6 gem. eijgen erve, b.d.g. oost: den waterganck; zuijd: de kercke van Seraskercke met Dierck Claesen; west: den dijck; noort: Cornelis Meusen en Jan Adriaenssen de Jonghe, daer in begrepen een stuck lants groot 528 roen b.d.g. oost en west: de 2 slaken; zuijt: de kercke alhier, noort: de kercke Seraskercke, gekocht door Blasijnken Cornelis, geassisteert met haer vader Cornelis Meusen, voor de somma van 350 £.gr.vls.

De Genealogische aantekeningen bevatten dezelfde informatie, deels uit RAZE 2797 (aantekening 1353 & 1912). Daarin staat ook de achternaam van Blasijnken Cornelis: Meuwse. Eigenlijk was dat ook al duidelijk uit de voogdij regeling.

Huibr Corn Oudekamer + X Blasijntje Corn Meuwse br Corn 1635, 2797 hertr Aernout Joos 1636,2840 K: Anth, Mar, Neelken, Cerstiaans, Corn X Leunken Mathies K: Corn, Leunken 1353 Aernout Joos br Jac X Blasijnken Corn Meus wed Huybr Corn Oudekamer 1637, 2797 K: Jac, Aernout 1637, 2818, 1641, 2840

Cornelis Janse Oudekamer, ca 1550

De vader van Huijbrecht Cornelisse Oudecamer moet dan weer een Cornelis Oudecamer zijn (niet te verwarren met de kleinzoon Cornelis Janse Oudecamer die rond 1634 vaak voorkomt in de leveringsaktes. Cornelis Janse van 1650 was getrouwd met N. Christiaens (ik van dit huwelijk nog geen bron voor gevonden, als iemand met het kan vertellen, graag).

De kinderen vinden we terug in de schepenaktes, in (RAZE 2791, 27.2.1604), zie de scan onder het plaatje. Als iemand het kan en wil vertalen, graag. Een extract wat ik vond was: TestamentDigne Blaes Christiaens dochter 27.2.1604 Vermeten gedaen inde nagelaten goeden van Digne Blaes Christiaens dochter. (..) Jan Cornelis zone, Christiaen Cornelis zone, Marinus Cornelis zone, Lenerdt Cornelis zone, Hubrecht Cornelis zone ende Marinus Geerts als getroudt hebbende Cornelia dochter ... Vermeten hen al tsaemen een vijffde paerdt inde helft van de goeden van Digne Blaes voornoemd van svaders sijde.

Je zou denken dat alleen al gezien de lengte van het document het een min of meer welvarende familie moet zijn geweest. Dinge Blaes Christiaens weeze was ook al eerder voorgekomen in RAZE 2790 van 22 december 1592: RAZE 2790 Dec 22 decembris 1592 Cornelis Cornelis zone Wycxdorp draecht over Cornelis Janssen Oudecaemer tot prouffijte van Blaes Christiaens weeze genaempt Digne Een stuck Landts Leggende inde Oudecaemer groot 745 roeden, oost den dijck suydt ...(niet ingevuld), west Christiaen Jonge Jans hofft Ende noort Willem Sagerus Bekennen daer aff voldaen te weesen

Ook in RAZE 2791, 20.9.1604: Christiaen Cornelisz Ouwekaemer, voor zichzelf en proc.hebbende van Marinus Cornelisz, Leenderdt Cornelissen ende Hubrecht Cornelisz Ouwekaemer

Een een maand later (RAZE 2791, 17.10.1604) Jan Cornelis zone Ouwekaemer, Marinus Cornelisz, Lenerdt Cornelisz, Hubrecht Cornelis

De dochter Neelken komt voor in RAZE 2790 28.3.1593 Neelken Cornelis Jansz dochter heeft overgedragen aan Cornelis Jansz, haer vader, een stuck landts liggende in Nyelandeken. In een ongeveer even oude vermelding in RAZE 2791 20.9.1602 vinden we Jacob Cornelisz, voor zichzelf en machtiging hebbende van zijn moeder en van zijn broers en zusters, Jan, Marinus, Lenerdt, Hubrecht, Marinus Geerts gehuwd met Neelken Cornelis Jans kinderen

De naam Oudecamer komt niet voor, maar verder is het allemaal consistent en dus wel waarschijnlijk. Jacob komt alleen in deze oudste aktes voor, daarna vinden we alleen de andere broers. Misschien lees ik het ook fout, en zijn er twee partijen bij deze akte: Jacob Cornelisz en zijn moeder, broers en zussen, en de kinderen van Jan Cornelis Oudecamer als andere groep.

Hoe dan ook, een van de kinderen was Hubrecht Cornelis, gehuwd met Blasijnken Cornelis. Dat moet mijn voorouder zijn.

Van Cornelis Janse zelf een aantal overdrachts aktes bewaard gebleven uit rond 1593 (RAZE 2790, 2791). De spelling van de naam daarin varieert nogal: Oudecamer, Oudecaemer, Ouwekaemer. Bijvoorbeeld: 395. Willeboordt Lenerdtssen heeft gelevert aen Cornelis Jansz Oudecamer, 7 quartier preter 5 roeden landts inden Oudecaemer oost: den heeren dijck suijdt: Anthoens Laureyns erfgenaemen west: den heeren wech noordt: Jan Ermentssen Weele Cornelis Janse Oudekamer is in 1605 overleden, we lezen dan in Het Schepenakteboek van Heinkenszand (RAZE 2791): 1.10.1605 Christiaen Cornelis Ouwekamer als ontfangher van sijn vaders sterffhuys ende coopdach ende goeden.

Gezien de sterk wisselende spelling van de naam Oudekamer in deze generatie zou het goed kunnen dat ze de eerste waren die de achternaam hebben gevoerd.

Verder terug, Jan [Oudekamer], ca 1520

Ik heb geen ouders van Cornelis Janse Oudekamer gevonden, maar zijn vader zal een Jan geweest zijn. Uit de periode van voor 1600 is weinig informatie beschikbaar, het Schepenakteboek begint bij 1591, het leveringen boek bij 1633. Er is een overloper van 1543-1546, maar in deze overloper komt de naam Oudekamer niet voor. De Oudecamer polder omvat regels 279-669, met veel verschillende eigenaren maar niemand met een achternaam Oudecamer. Er komen een aantal 'Jannen' voor de in lijst, onder andere: 'Jonge Jan Jansz' en 'Jan Jan Willems (lijkt onwaarschijnlijk op grond van de naam), 'Jan Meus', 'Jan Pieter Jansz', 'Jan Cornelisz Plas', 'Jan Qrijns zone', maar of daar mijn vooroude bijzit?